ས་ཆེན་གྱི་གཡོ་འཁྱོམ་ཁྲོད་སྐྱོད་པའི་གཟན་ཤམ་དམར་པོ། བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག ཕུར་བ།

གཙོ་ཚིག    རྡེབ་ཚད།

དཔྱད་བརྗོད།

    དེ་ལས་ཀྱང་མང་བའི་དཔྱད་བརྗོད་ལ་གཟིགས།


点击更新